Şimdi Performans Esaslı Butçeleme Zamanı

Performans Programları İçin Bir Çıkış Yolu Önerisi

Kamu mali yönetim sistemimiz, stratejik yönetim araçlarının devreye alındığı, kamu idare ve kurumlarının mevzuatlarıyla verilmiş görevleri kendi belirledikleri amaç, hedef ve öncelikler ölçütünde kaynak tahsis ederek gerçekleştirecekleri, buna dair gerçekleşmeleri yine kendi belirledikleri performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde izleyecekleri bir temel kurgu ile yeniden yapılandırılmıştır.

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız..

Sigorta-Devlet-İhale Kavramları Işığında Kamu Hukukunda Sigorta İhaleleri II-III

Mart 2016

Kamu ihalelerinde Avrupa Birliği normlarına kısmen uygun bir mevzuatın uygulanmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 01.01.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle başlanılmıştır1. 2003 yılı başında uygulamaya alınan yeni kanunların yalnızca kamu alımlarıyla ilgili düzenlemeler getirdiği, devlet mallarının satışı, kiralanması, hak devri gibi gelir getirici hususlarda ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun yürürlükte olduğu özellikle hatırlatılmalıdır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun3 kapsamının 4734 sayılı Kanuna göre daha dar olarak düzenlenmiş olduğu, bu nedenle daha önceki dönemde kendilerine has mevzuat uyarınca alım, satım, kiralama vb. temin işlerini gerçekleştiren kamu kurumlarının da (sosyal güvenlik kuruluşları, kamu iktisadi teşekkülleri vb.) bu kapsama dahil oldukları ifade edilmelidir. Bu tespit, esas olarak sınırlı şartlar altında özel sigortacılık hizmeti almakta olan merkezi idareye bağlı dairelerle ve diğer kamu kurumları yanında, kendi uygulama, ihtiyaç ve mevzuatı uyarınca sigorta hizmeti almak durumunda olan kamusal kurum ve kuruluşlar için önem arz etmektedir.

MAKALENİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ..

Sigorta-Devlet-İhale Kavramları Işığında Kamu Hukukunda Sigorta İhaleleri I

Sigortacılık güvene dayanan bir sistemdir. Bir toplumda sigorta fikri, mutlak sonuçlar alınabildiği ölçüde yerleşip, gelişebilir. Bunun sağlanması amacı ile sigorta şirketlerinin mali ve teknik bakımdan sağlam bünyeye sahip olup olmadıkları devlet tarafından gözetime tabi tutulmaktadır. Bu gözetim, öncelikle sigortalıların ve tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla şirketlerin mali yeterliliğinin sürekli olarak izlenmesine dayanır. Zira, herhangi bir sigorta firması sermaye ve aktiflerini yeterli ve güçlü bir seviyeye çıkaramıyorsa, denetim otoritesi acilen ve erken süreçte müdahale edebilmelidir. Gelişmekte olan bir sektörün, kamu yararı dikkate alınarak devlet eliyle denetlenmesi, düzenlemelerin kamu idaresi eliyle yapılması, normaldir. Bu gözetim ve denetimin geniş kitlelerin menfaatlerinin söz konusu her sektörde tesisi devlet olmanın bir gereğidir.
Ancak, devletin sigortacılık sektörü ile ilişkilerinin, denetleyen-denetlenen, düzenleyen-düzenlemelere uyan taraflar şekliyle sınırlı olamaması, altı çizilmesi gereken bir olgudur. Zira devletin kendi menfaatlerinin sigortalanması noktasında ne yönde hareket ettiği, incelenmeye değer bir konudur. Devlet, bünyesindeki kamu kurum, idare ve kuruluşlarının sigortalanabilir menfaatleri risklere karşı sigorta ettirilmekte midir? Bu hizmetin temini noktasında kamu alımları sistemi çerçevesinde hareket etmesi gereken kurum ve idareler sigorta için kaynak ayırabilmekte midirler? İhale yoluyla temin edilmesi gereken kamu ihtiyaçları içinde sigortanın yeri ve önemi nedir? Buna yönelik durum tespitinde ne gibi verilerden faydalanmak mümkün olabilir?

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ..